Comunicat de CGT AGE Girona als treballadors davant les eleccions sindicals de 2019

Comunicat de CGT AGE Girona als treballadors davant les eleccions sindicals de 2019

Aquesta Secció sindical, per acord unànime dels seus membres, ha pres la decisió de no presentar-se a les properes eleccions sindicals previstes a l’Administració General de l’Estat. Aquest acord ha estat pres com a conseqüència de diverses circumstàncies coincidents en el temps: trasllat de companys, excedències, jubilacions … etc., Que han minvat seriosament les capacitat de dur a terme una tasca sindical amb garanties de resposta als nombrosos problemes que pateix la Administració Pública a Girona.

D’altra banda, l’acció sindical de CGT d’orientació netament assembleària i que va renunciar al seu moment a tot tipus de subvencions i alliberaments, s’ha trobat amb la poca participació i falta d’implicació dels propis treballadors, sense els quals no entenem la presa de decisions.

CGT sempre ha defensat l’acció directa i la mobilització com a forma de millorar les condicions dels treballadors de l’Administració Pública. Això en l’actual conjuntura resulta il·lusori i frustrant, per la pròpia manca de participació i el nul interès de les organitzacions sindicals en revertir aquesta dinàmica que pels beneficis que els aporta, per descomptat, no estan disposats a canviar.

Tot i haver estat, durant els últims anys, la força representativa majoritària a l’AGE de Girona, hem de reconèixer honestament que no hem estat capaços de posar en pràctica el nostre model sindical per defensar en millors condicions els drets del col·lectiu al que representem. En qualsevol cas la secció sindical de CGT AGE GIRONA, seguirà estant present i a disposició de qualsevol company que necessiti de la nostra experiència en tot allò que pugui suposar una ajuda en el dia a dia i, en fi, per tot allò que pugueu plantejar.

Us donem les gràcies per tot el suport que hem sentit tots aquests anys i els companys que seguim i aquells que vulguin col·laborar, continuarem amb vosaltres. Tot i no presentar-nos a aquesta convocatòria d’eleccions sindicals, seguim constituïts com a secció sindical, i podeu contactar amb nosaltres en aquesta adreça electrònica contacto@cgtagegirona.info i informar-vos a través del web de la nostra secció sindical: https://cgtagegirona.info .

SECCIÓ SINDICAL CGT-AGE-GIRONA

Comunicado de CGT AGE Girona a los trabajadores ante las elecciones sindicales de 2019

Esta Sección sindical, por acuerdo unánime de sus miembros, ha acordado no presentarse a las próximas elecciones sindicales previstas en la Administración General del Estado. Esta decisión ha sido tomada como consecuencia de diferentes circunstancias coincidentes en el tiempo: Traslados de compañeros, excedencias, jubilaciones…etc., que han mermado seriamente las capacidad de llevar a cabo una labor sindical con garantías de repuesta a los numerosos problemas que padece la Administración Pública en Girona.

Por otra parte, la acción sindical de CGT de corte netamente asambleario y que renunció en su momento a todo tipo de subvenciones y liberaciones, se ha encontrado con la poca participación y falta de implicación de los propios trabajadores, sin los cuales no entendemos la toma de decisiones.

CGT siempre ha defendido la acción directa y la movilización como forma de mejorar las condiciones de los trabajadores de la Administración Pública. Ello en la actual coyuntura resulta ilusorio y frustrante, por la propia falta de participación y el nulo interés de las Organizaciones Sindicales en revertir esta dinámica que por los beneficios que les aporta , por supuesto, no están dispuestos a cambiar.

A pesar de haber sido, en los últimos años, la fuerza representativa mayoritaria en la AGE de Girona, debemos reconocer honestamente que no hemos sido capaces de poner en práctica nuestro modelo sindical para defender en mejores condiciones los derechos del colectivo al que representamos. En cualquier caso la sección sindical de CGT AGE GIRONA, seguirá estando presente y a disposición de cualquier compañero que precise de nuestra experiencia en todo aquello que pueda suponer una ayuda en el día a día y, en fin, para todo aquello que podáis plantear.

Os damos las gracias por todo el apoyo que hemos sentido en todos estos años y los compañeros que seguimos y aquellos que quieran colaborar, continuaremos con vosotros. A pesar de no presentarnos a esta convocatoria de elecciones sindicales, seguimos constituidos como sección sindical, podéis contactar con nosotros en esta dirección mail contacto@cgtagegirona.info e informaros a través de la web de nuestra sección sindical : https://cgtagegirona.info.

SECCIÓN SINDICAL CGT-AGE-GIRONA