Compromís de les delegades i delegats de CGT-CAT

COMPROMÍS DE LES DELEGADES I DELEGATS DE CGT-CAT

 • Les hores sindicals es faran servir exclusivament per a l’activitat sindical i la defensa dels drets dels treballadors i treballadores en el seu conjunt. Aquestes hores mai no es podran utilitzar per a activitats particulars dels delegats i delegades. Aquestes hores s’hauran de justificar mensualment davant la secció sindical i sempre que aquesta ho sol·liciti. Mai es podran fer servir les hores sindicals en un dia de convocatòria de vaga.
 • Les delegades i delegats de CGT-CAT no tindran alliberaments permanents, sinó que compaginaran l’activitat sindical amb la presència diària en el lloc de treball.
 • No es farà servir la condició de representant dels treballadors per al benefici personal o la promoció dins l’administració (mitjançant comissions de servei “a dit” o qualsevol altra forma de provisió de llocs de treball irregular) o l’acceptació de gratificacions econòmiques irregulars. Tampoc per la millora o tracte a favor a nivell personal de familiars i / o amistats.
 • Actuarem amb plena autonomia i renunciem a qualsevol subvenció que ens pogui correspondre per formació o qualsevol altra via. Només acceptem el mínim legal que fixa la Llei Orgànica de Llibertat Sindical pel que fa a permisos sindicals, locals, mitjans materials i dret a realitzar acció sindical als centres de treball.
 • Quan es promoguin mobilitzacions, actes de suport o accions de lluita per part d’algun col·lectiu de la plantilla, els delegats i delegades de CGT-CAT hauran d’acudir a donar el seu suport sempre que sigui possible i més encara si aquestes mobilitzacions coincideixen en hores sindicals.
 • CGT-CAT ha de vetllar per la transparència d’actuació, donant a conèixer les dades i documents que afectin al col·lectiu al qual es representa mitjançant informacions i comunicats.
 • CGT-CAT informarà sempre i ràpidament a la plantilla de la celebració i el contingut de les negociacions que pugui desenvolupar amb l’Administració, qualsevol organisme o prefectura, perquè rebutgem que les mateixes es produeixin sota secret o d’esquena a la plantilla. La nostra presència en un procés de negociació ha estat i serà sempre una garantia de transparència.
 • Qualsevol actuació sindical de les delegades i delegats de CGT-CAT serà coneguda, debatuda i, si fos necessari, sotmesa a l’aprovació del col·lectiu afectat mitjançant la convocatòria d’assemblea o referèndum vinculant.
 • Qualsevol actuació sexista, racista, xenòfoba o homòfoba o, en general, que atempti contra la dignitat de les persones i vagi en contra de l’ètica llibertària suposarà la immediata exclusió com delegats de CGT-CAT.
 • La vulneració dels principis d’aquest codi ètic, de forma voluntària i conscient, suposa l’autoexclusió com a delegats de CGT-CAT. Les delegades i delegats sempre tindrem el nostre càrrec a disposició de la secció sindical.

UN SINDICALISME HONEST AL SERVEI DE LA CLASSE TREBALLADORA.

CGT-CAT

COMPROMISO DE LAS DELEGADAS Y DELEGADOS DE CGT-CAT

 • Las horas sindicales se utilizarán exclusivamente para la actividad sindical y la defensa de los derechos de los trabajadores y trabajadoras en su conjunto. Estas horas jamás podrán utilizarse para actividades particulares de los delegados y delegadas. Dichas horas deberán ser justificadas mensualmente ante la sección sindical y siempre que esta lo solicitara. Nunca se podrán utilizar las horas sindicales en un día de convocatoria de huelga.
 • Las delegadas y delegados de CGT-CAT no tendrán liberaciones permanentes, sino que compaginarán la actividad sindical con la presencia diaria en el puesto de trabajo.
 • No se utilizará la condición de representante de los trabajadores para el beneficio personal o la promoción dentro de la administración (mediante comisiones de servicio “a dedo” u otra forma de provisión de puestos irregular) o la aceptación de gratificaciones económicas irregulares. Tampoco para la mejora o trato a favor a nivel personal de familiares y/o amistades.
 • Actuaremos con plena autonomía y renunciamos a cualquier subvención que nos pudiera corresponder por formación u otras vías. Solo aceptamos el mínimo legal que fija la Ley Orgánica de Libertad Sindical en cuanto a permisos sindicales, local, medios materiales y derecho a realizar acción sindical en los centros de trabajo.
 • Cuando se promuevan movilizaciones, actos de apoyo o acciones de lucha por parte de algún colectivo de la plantilla, los delegados y delegadas de CGT-CAT deberán acudir a dar su apoyo siempre que sea posible y más aún si esas movilizaciones coinciden en horas sindicales.
 • CGT-CAT ha de velar por la transparencia de actuación, dando a conocer los datos y documentos que afecten al colectivo al que se representa mediante informaciones y comunicados.
 • CGT-CAT informará siempre y con prontitud a la plantilla de la celebración y el contenido de las negociaciones que pueda desarrollar con la Administración, cualquier organismo o jefatura, porque rechazamos que las mismas se produzcan bajo secreto o de espaldas a la plantilla. Nuestra presencia en un proceso de negociación ha sido y será siempre una garantía de transparencia.
 • Cualquier actuación sindical de las delegadas y delegados de CGT-CAT será conocida, debatida y, si fuera necesario, sometida a la aprobación del colectivo afectado mediante la convocatoria de asamblea o referéndum vinculante.
 • Cualquier actuación sexista, racista, xenófoba u homófoba o, en general, que atente contra la dignidad de las personas y vaya en contra de la ética libertaria supondrá la inmediata exclusión como delegad@ de CGT-CAT.
 • La vulneración de los principios de este código ético, de forma voluntaria y consciente, supone la autoexclusión como delegad@ de CGT-CAT. Las delegadas y delegados siempre tendremos nuestro cargo a disposición de la sección sindical.

UN SINDICALISMO HONESTO AL SERVICIO DE LA CLASE TRABAJADORA.

CGT-CAT

505total visits,2visits today

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.