Archivo por meses: septiembre 2015

OEP: convocatòria procés selectiu per accedir al Cos General Administratiu de l’Administració de l’Estat, especialitat Agents de l’Hisenda Pública

Resolución de 3 de septiembre de 2015, de la Presidencia de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se convocan procesos selectivos para ingreso en el Cuerpo General Administrativo de la Administración del Estado, especialidad de Agentes de la Hacienda Pública, por los sistemas de acceso libre y promoción interna.

OEP: convocatòria procés selectiu per accedir al Cos Superior d’Interventors i Auditors de l’Administració de la Seguretat Social

Orden ESS/1906/2015, de 15 de septiembre, por la que se convocan procesos selectivos para ingreso, por el sistema general de acceso libre y por el sistema de promoción interna, en el Cuerpo Superior de Interventores y Auditores de la Administración de la Seguridad Social.